Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Ochrana osobních údajů

1. Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů

Osobní údaje představují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tedy o subjektu údajů.

Subjektem údajů je pacient, fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Subjektem údajů jsou ve vztahu ke společnosti GYNORD plus, s.r.o., vždy pacienti, příp. jejich rodinní příslušníci, či osoby blízké, zaměstnanci, jinak jimi mohou být i další osoby, pokud naše společnost jejich osobní údaje zpracovává.

2. Které osobní údaje zpracováváme

Mezi osobní údaje, které zpracováváme, patří zejména Vaše jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, název a kód zdravotní pojišťovny, telefonní číslo, adresa bydliště, kontaktní adresa, zaměstnání/studium, název zaměstnavatele/školy, e-mailová adresa, zdravotní historie (anamnéza), aktuální zdravotní problémy (subjektivní popis zdravotního stavu pacientem), aktuální objektivní nález zdravotního stavu pacienta, předepsaná medikace, podklady pro stanovení diagnózy, diagnóza, ultrazvukový obrazový záznam, jiná obrazová dokumentace, výsledky vyšetření biologického materiálu pacienta, záznam o provedeném operačním výkonu v externím zdravotnickém zařízení, záznam o provedeném vyšetření pacienta, kamerový záznam z prostoru čekárny pacientů.

3. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Pokud se rozhodnete využívat naše lékařské a s nimi související služby, je společnost GYNORD plus, s.r.o., oprávněna a zároveň povinna získat Vaše osobní údaje a tyto po zákonem definovanou dobu zpracovávat, a to zejména za účelem vedení zdravotnické dokumentace v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění.

V tomto případě hovoříme o tzv. povinném zpracování, kdy jsou údaje používány zejména pro účely poskytování zdravotních a s nimi souvisejících služeb, vedení zdravotnické dokumentace, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, vymáhání pohledávek; dále jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje pro účely vymáhání dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti.

Abychom Vám mohli nabízet ty nejlepší a nejnovější lékařské metody a přípravky, pro nabídku nových služeb, produktů, slev či jiných zajímavostí nám můžete poskytnout souhlas se zasíláním zajímavých nabídek. V takovém případě nám jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které provádíme na základě Vámi daného souhlasu.

4. Jak zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně. Při zpracování osobních údajů postupuje společnost v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů. Společnost tedy:

  • zpracovává Vaše osobní údaje korektně, zákonně a transparentně;
  • shromažďuje Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se přitom nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely);
  • zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
  • zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; Společnost k tomuto účelu přijme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  • uloží osobní údaje ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • zpracovává Vaše osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

5. Jak nakládáme s kamerovými záznamy

Za účelem ochrany majetku společnosti GYNORD plus, s.r.o., a ochrany zdravotnických pracovníků při výkonu jejich povolání je prostor čekárny monitorován pevným kamerovým systémem se záznamem.

Záznam kamerového systému je za výše uvedenými účely uchováván po dobu 7 dnů ode dne jeho pořízení, a to na pevném disku naší společnosti, který je řádně technicky zabezpečen proti neoprávněnému přístupu. Ke kamerovým záznamům mají přístup pouze pověření zaměstnanci naší společnosti, jednatelé společnosti a osoby na základě rozhodnutí policejního nebo soudního orgánu.

6. Proces poskytnutí souhlasu

Je Vašim právem neudělit nám souhlas se zpracováním osobních údajů, a to u zpracování údajů, které je dobrovolné, nebo tento souhlas kdykoli odvolat.

Souhlas se zpracováním údajů vždy udělujete pro konkrétní účel, a to za účelem zasílání nabídek, čímž se rozumí, že Vás naše společnost může seznámit s nejnovějšími vyšetřovacími metodami, které naše společnost poskytuje, pro Vás vhodnými medikamenty, léčebnými přípravky atd.

7. Proces odvolání souhlasu

V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů máte prostřednictvím e-mailu na adrese info@gynordplus.cz, příp. přímo v naší gynekologické ambulanci, kde Vám rádi pomůžeme a vše vysvětlíme.

8. Používání osobních údajů

Abychom mohli plnit své zákonné povinnosti, Vaše údaje můžeme používat pro účely související s poskytováním lékařských služeb.

Záleží nám na tom, aby naše společnost řádně fungovala, a proto zpracováváme údaje i na základě našeho oprávněného zájmu.

Výčet zpracování na základě oprávněného zájmu: obecná promlčecí lhůta pro vymáhání, soudní spor, případně riziko jeho zahájení. Kdykoliv při těchto zpracováních posuzujeme, zda naše oprávněné zájmy nepřevažují nad Vašimi právy. V těchto případech máte navíc právo vznést proti tomuto zpracování námitku.

Jako každý máme také zákonné povinnosti, např. účetní a daňové požadavky, abychom jim vyhověli, zpracováváme potřebné údaje. V neposlední řadě se Vaše údaje také zpracovávají pro technické a bezpečnostní účely.

Vaše údaje zpracováváme především po dobu zákonem stanovenou pro vedení zdravotnické dokumentace.

9. Vaše práva (právo na opravu osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti využívání osobních údajů, právo omezit využívání vašich údajů, právo na výmaz, právo podat stížnost)

Pro uplatnění Vašich individuálních požadavků lze využít dvě cesty:

  • zaslání řádně vyplněného formuláře poštou (ke stažení v dolní části této stránky). Ve formuláři vyplníte potřebné informace, úředně ověříte Váš podpis, abychom si byli jisti, že jednáme právě s Vámi, a odešlete na adresu naší společnosti uvedenou na tomto formuláři,
  • při návštěvě naší ambulance po předložení platného identifikačního dokladu vydaného státní autoritou.

Právo na opravu osobních údajů
Pokud Vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže tedy Vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle Vašeho názoru nepřesné, můžete nás kontaktovat a provedeme potřebné úpravy.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na informaci, jaké údaje o Vás zpracováváme, a také si požádat o kopii Vašich osobních údajů, které naše společnost uchovává. Za dodatečné další kopie můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo na získání poskytnutých údajů. Do této kategorie spadá i situace, kdy zpracováváme Vaše údaje na základě našeho oprávněného zájmu.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů
Za jistých okolností také máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

Právo omezit využívání Vašich údajů
Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle Vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování.

Právo na výmaz
Naše společnost usiluje o to, aby byly Vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou – tedy zejména zákonem danou - dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, které uchováváme.

Jak podat stížnost
Chcete-li nás kontaktovat ohledně jakýchkoli Vašich práv nebo si stěžovat na to, jakým způsobem využíváme Vaše údaje, zašlete nám e-mail na adresu info@gynordplus.cz. Pokud stále nebudete spokojeni, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, více na webu: https://www.uoou.cz/.

10. Jak sdílíme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme výhradně s takovými třetími osobami, se kterými má společnost GYNORD plus, s.r.o., uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vaše osobní údaje sdílíme pouze v nezbytně nutné míře za účelem plnění zákonných povinností, jako např. vyúčtovávání poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám, skartace aj.

frame-scrollup