Telefonní kontakt: 596 625 045
733 746 451

Předčasný porod příčinou psychických onemocnění?

30.03.2016
Předčasně narozené děti jsou vystaveny vyššímu riziku psychických onemocnění v dospělosti než děti, narozené v řádném termínu. Příčinou se jeví narušený vývoj mozkových center, zodpovědných za inteligenci a chování.
Předčasný porod příčinou psychických onemocnění?

Autoři unikátní studie, sledující předčasně narozené děti během celého jejich života, publikovali výsledky, jež se věnují psychickému zdraví těchto dětí kolem 30. roku věku. Z nich vyplývá, že lidé, kteří se narodili před 32. týdnem těhotenství jsou ve významně vyšším riziku psychických onemocnění v pozdějším věku než lidé, kteří se narodili v řádném termínu. Tato zjištění jen dále potvrzují naše poznatky, že nitroděložní vývoj člověka je v posledních fázích těhotenství naprosto kritický ve vztahu k vývoji mozku.

Časosběrný dokument
Do zmíněné studie bylo mezi lety 1979 a 1984 zařazeno 473 dětí, narozených před 33. týdnem těhotenství a 268 dětí narozených v řádném termínu (kontrolní skupina). Tyto děti byly opakovaně psychiatricky vyšetřovány během jejich života z hlediska výskytu a rizik psychických onemocnění.

V současné době, kolem 30. roku věku těchto dětí, se ke kontrolnímu vyšetření dostavilo 126 lidí ze zkoumané a 83 z kontrolní skupiny. Všichni byli vyšetřeni magnetickou rezonancí a psychiatricky pomocí speciálních dotazníků. Ty měly za úkol stanovit případné rozdíly mezi zkoumanými skupinami ze dvou různých pohledů – inteligence a poruchy chování a zpracování informací.

Inteligence a poruchy chování
Přestože se tyto dvě skupiny mezi sebou nelišily z hlediska počtu již diagnostikovaných psychiatrických onemocnění, vědci nalezli významné rozdíly v inteligenci a ve sklonech k narušenému chování. Lidé ze skupiny předčasně narozených měli průměrně nejen nižší inteligenci, ale také vyšší riziko narušeného mezilidského chování a komunikačních poruch než lidé z kontrolní skupiny. V případě inteligence, měřené pomocí IQ (inteligenční kvocient) byl rozdíl průměrné inteligence 103,57 oproti 111,57 ve prospěch skupiny řádně narozených.

Tím se propojují dvě nádoby příčin psychických onemocnění – inteligence a chování –, které jsou klíčové při jejich rozvoji. V případě poruch chování a snížené schopnost adaptovat se v rámci lidské společnosti je vyšší inteligence schopna u daného člověka tyto psychické předpoklady „kontrolovat“. Pokud však jsou narušené obě tyto složky, riziko psychických onemocnění (např. poruchy osobnosti) se významně zvyšuje.

Magnetická rezonance jako kontrola
Jak již bylo zmíněno, v rámci této studie byli zkoumaní lidé vyšetřeni také pomocí magnetické rezonance (speciální zobrazovací metoda). Pomocí ní bylo víceméně potvrzeno to, co se dalo předpokládat ze závěrů psychických vyšetření. Oblasti mozku, zodpovědné za inteligenci a chování (resp. zpracovávání informací) byly méně aktivní u lidí předčasně narozených než u kontrolní skupiny.

Shrnutí
Přestože se jedná o výsledky studie, zabývající se poměrně malým počtem osob, jsou tato zjištění unikátní ve své „časosběrnosti“ a v porovnávání nálezů na magnetické rezonanci (jasně měřitelné hodnoty) s výsledky psychiatrických vyšetření (hodnoty poměrně špatně měřitelné). Zároveň již autoři předeslali, že všechny osoby ve studii budou dále sledovány především se zaměřením na rozvoj degenerativních psychických onemocnění v pozdějším věku (např. Alzheimerova choroba).

Je jasné, že do budoucna bude potřeba dalších podobných studií, zaměřených na faktory, které kromě předčasného porodu mohou také ovlivnit psychické zdraví člověka. Tato studie však přináší významné rozšíření našeho pohledu do vývoje člověka před i dlouho po svém narození. A v tom je naprosto nezastupitelná...

 

Plná verze anglického článku: Medscape

Rubriky:
Porod
frame-scrollup